مجتمع تجاری و اداری رویا مال کیش | اطلاع رسانی مجمع عمومی سالیانه
سیلوانا
خرداد ۳۱, ۱۳۹۸
|
توسط مدیریت

اطلاع رسانی مجمع عمومی سالیانه

اطلاع رسانی مجمع عمومی سالیانه
بدینوسیله از کلیه مالکین محترم دعوت بعمل می آید که در مجمع عمومی سالیانه مجتمع رویا مال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵در محل مجتمع حضور داشته باشند.
دستور جلسه :
۱) ارائه و تصویب صورت های مالی
۲) تعیین اعضاء هیات مدیره و بازرس