مجتمع تجاری و اداری رویا مال کیش | اطلاع رسانی مجمع عمومی سالیانه
سیلوانا
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶
|
توسط مدیریت

اطلاع رسانی مجمع عمومی سالیانه

بدینوسیله  از کلیه مالکین محترم دعوت بعمل می آید که در مجمع عمومی سالیانه مجتمع  رویا مال در تاریخ ۹۶/۰۲/۱۲ و در محل مجتمع حضور داشته باشند.

دستور جلسه :

۱) ارائه صورت های مالی
۲) تعیین بازرس و هیات مدیره